Archiwum kategorii: Basel Olten Pharm

Informacja o spotkaniu w Sejmie z Poseł Pauliną Henning-Kloską

Nasze Stowarzyszenie wystosowało w dniu 13.03.2019r pismo do Podkomisji Podkomisji Nadzwyczajnej w sprawie sytuacji poszkodowanych działalnością firmy GetBack SA: https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2019/04/wniosek_stowarzyszenia.pdf

Efektem było spotkanie z Poseł Pauliną Hennig-Kloska, V-ce Przewodniczącą Podkomisji Nadzwyczajnej w sprawie sytuacji poszkodowanych działalnością firmy GetBack SA. Więcej informacji o spotkaniu w Sejmie z  można uzyskać pod linkiem: https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2019/04/Sejmowa-podkomisja-ds.-Getback.pdf

INFORMACJA NA TEMAT WSPÓŁPRACY Z PROKURATURĄ

Szanowne Członkinie, Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Obligatariuszy Spółek KK!

Z przykrością informujemy, że współpraca z Prokuraturą Regionalną (dalej ‘PR”) w Warszawie niestety nie przebiega w naszej ocenie tak, jak się tego spodziewaliśmy, o czym czujemy się w obowiązku Państwa poinformować.

Tytułem przypomnienia: pierwsze ‘zapoznawcze’ spotkanie delegacji naszego Stowarzyszenia z przedstawicielami PR miało miejsce 20 grudnia 2018r. – pod długich tygodniach zabiegania o nie z naszej strony. Abstrahując od tego, że oprócz nas uczestniczyła w nim liczna grupa obligatariuszy skupionych wokół p. Bujana (osoby wywodzące roszczenia względem Idea Bank) co było dla nas (jak i dla nich) sporym zaskoczeniem, wyszliśmy z niego z pozytywnym nastawieniem, licząc na aktywną współpracę i sprawnie prowadzone dochodzenia w sprawach zawiadomień dotyczących składanych także (!) przez naszych członków.

Z tej okazji pragniemy zaznaczyć, że wbrew powszechnej opinii obligatariusze, którzy kupili obligacje GetBack za pośrednictwem Idea/Lions Banku nie stanowią absolutnie żadnej większości zarówno pod względem ilościowym jak i wartościowym nawet w odniesieniu do samego GetBack. Większość obligacji GetBack, to tzw. obligacje kupowane bezpośrednio, a tym osobom które kupowały bezpośrednio przeważnie w ramach dywersyfikacji, oferowano także obligacje Hussar Gruppa, Basel Olten Pharm czy GB Managers. Właśnie tacy wielokrotnie poszkodowani, to w większości nasi członkowie.

Podczas pierwszego spotkania ustalono, że kolejne spotkania odbywać się będą oddzielnie z tzw. grupą Bujana oraz z naszym Stowarzyszeniem. Obiecano nam kolejne spotkanie pod koniec stycznia 2019r., podczas którego miały być omawiane tematy według ustalonej agendy inicjowanej przez nas.

Pomimo prób z naszej strony aby ‘dogadać’ termin, spotkanie styczniowe z PR nie doszło do skutku. Kolejny termin w jakim PR miała mieć dla nas czas to 27 lutego 2019 r.

W międzyczasie, w dniach 16 i 25 stycznia 2019, jako Stowarzyszenie złożyliśmy do PR zawiadomienia o popełnieniu licznych przestępstw na szkodę obligatariuszy Hussar Gruppa, które to zawiadomienia zawierały wiele materiału (dokumenty, nagranie) o charakterze dowodowym oraz wnioski o pozyskanie i zabezpieczenie konkretnych dowodów przez PR (niestety nie mamy możliwości dotrzeć do tych dokumentów, a w naszej ocenie mogą one zawierać istotne dla sprawy informacje) oraz przesłuchania w charakterze świadków konkretnych osób. Wnioskowaliśmy także o podjęcie działań o charakterze zabezpieczeń majątkowych a konto ewentualnie zasądzonego obowiązku naprawienia szkody, a także że względu na możliwość mataczenia i ukrywania majątku.

Liczyliśmy na to, że podczas planowanego na dzień 27 lutego 2019 uda nam się poruszyć chociażby tematykę tych zawiadomień.

Niestety planowane na dzień 27 lutego 2019r. spotkanie z PR się nie odbyło z przyczyn od nas niezależnych. Jest to najbardziej adekwatne określenie na to, w czym uczestniczyła nasza 3-osobowa delegacja (w tym 2 osoby spoza Warszawy, które przyjechały specjalnie z tej okazji). Po około 40-minutowym oczekiwaniu zostaliśmy poinformowani, że przedstawiciele PR na których uczestnictwo liczyliśmy nie będą w stanie nas przyjąć ze względu na to, iż są zajęci w związku ze sprawą aresztowań osób z Idea Banku, które miało miejsce poprzedniego dnia. Niejako w zamian, około 0,5 godziny czasu poświęciła nam (chyba dla zatarcia fatalnego wrażenia, bo innego wytłumaczenia znaleźć nie potrafimy) p. prokurator I.B tzw. cywilistka (planowane spotkanie miało dotyczyć zagadnień z zakresu postępowań karnych), więc praktycznie jedyne czego się dowiedzieliśmy ze strony PR to to, że w przypadku inicjowanych przez PR w trybie art 7 kpc postępowań cywilnych duże znaczenie ma materiał dowodowy z postępowania karnego (toteż lepiej aby takowy był).

Pani Prokurator, po konsultacji z prokuratorem kierującym pracami nad śledztwem, sama zaproponowała datę kolejnego spotkania na 13.03.2019 godz. 10.00. Zapewniała nas, iż w spotkaniu będą uczestniczyć kompetentni w sprawie naszych (tj Stowarzyszenia i Państwa ) zgłoszeń członkowie 7-mio osobowego zespołu śledczego, zajmujący się tzw. aferą GetBack, w tym prokurator kierujący pracami nad śledztwem. Termin ten został przez PR potwierdzony telefonicznie jeszcze tego samego dnia.

Z ponad tygodniowym wyprzedzeniem przesłaliśmy do PR zestaw pytań, na które mieliśmy nadzieję WRESZCIE uzyskać odpowiedzi podczas spotkania oraz zgłosiliśmy skład osobowy naszej delegacji.

Pytania jakie zadaliśmy PR:

 Prosimy o podanie

 1. Zakresu prowadzonych obecnie śledztw z doniesień karnych Stowarzyszenia oraz osób pokrzywdzonych przez spółki Hussar Gruppa, Basel Olten Pharm i GB Managers? Ilu ustalono pokrzywdzonych na tym etapie Czy działają inne organizacje społeczne w tej sprawie. Czy sprawa toczy się pod jedną sygn. Jeśli nie to pod jakimi Czy będą łączone.
 2. Na jakim etapie są śledztwa/wątki dotyczące spółek Hussar Gruppa, Basel Olten Pharm i GB Managers ? Czy postawiono zarzuty Komu Jakiej Treści Czy możliwe jest wydanie kopii takich zarzutów z uzasadnieniem jeśli sporządzono Jakie są planowane dalsze czynności procesowe i przewidywany czas na ich wykonanie.
 3. Czy w ramach śledztwa były już badane dokumenty finansowe spółek (Hussar Gruppa, Basel Olten Pharm, GB Managers i trzeciodłużnicy, zwłaszcza powiązanych osobowo lub finansowo) Czy w związku z tym dopuszczono dowód z biegłego Ew kogo Jeśli nie czy prokuratura planuje taki dowód ew. kiedy?
 4. Czy są/były badane przepływy finansowych pomiędzy spółkami jw. ?,
 5. Czy były badane umowy pożyczek oraz umowy kupna/sprzedaży udziałów i akcji spółek zależnych ? Umowy cesji, w wyniku których dłużnikiem HG stał się Contacton.
 6. Czy zostało ustalone, kto rzeczywiście stoi / stał za: Moorgrove Family FIZ, Red Buffallo FIZ (dawniej Altus 59 FIZ) i Stability Fund 17 FIZ? Kto ma certyfikaty tych funduszy ?
 7. Na jakim etapie jest proces określenia i zabezpieczenia majątku osób objętych zawiadomieniami o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa? Czy wspomniane na poprzednim spotkaniu zabezpieczenia dotyczą spółki Getback czy również HG i BOP ? Jeśli tak, to w jakim stopniu ? Po oddaleniu przez sąd wniosku o upadłość HG majątek spółki nie będzie zabezpieczony.
 8. Jakie podjęto czynności zapobiegawcze wobec osób jw. W stosunku do jakich osób zastosowano tymczasowe aresztowanie lub inne środki. Ew jakie
 9. Sprawa pośredników, którzy nie mieli uprawnień do oferowania/sprzedaży obligacji na przykładzie Gerda Broker. Czy śledztwo toczyć się będzie w tym kierunku. Czy będą sformułowane ew. zarzuty i zabezpieczenie majątku
 10. Czy sprzedawcy – pracownicy GBK ,Hussara ,Basela ,GB Managers są przesłuchiwani ? Ile osób przesłuchano
 11. Przesłuchania pokrzywdzonych są prowadzone głównie pod kątem misselingu przez Idea i Lions Bank (stwierdzamy na podstawie zadawanych na przesłuchaniach pytań), tymczasem zdecydowana większość obligatariuszy zakupiła obligacje przez pracowników GBK bazując na fałszywych/nieprawdziwych danych spółek. Czy w tym kierunku stawiane są lub będą zarzuty.
 12. Odpowiedzialność osób zarządzających (członków zarządu i rad nadzorczych) poszczególnych spółek. Jakie kroki są podejmowane wobec tych osób ? Jaką odpowiedzialność poniosą? Czy Prokuratura zamierza podjąć w imieniu pokrzywdzonych działania na drodze cywilnej.
 13. Jakie są możliwości dostępu do dokumentów HG, BOP i GBM. Jako stowarzyszenie zrzeszające kilkuset członków będących obligatariuszami wyżej wymienionych spółek chcielibyśmy uzyskać dostęp do dokumentów i akt sprawy.. 
 14. Czy Stowarzyszenie lub jej pełnomocnik będzie mógł brać udział w kolejnych czynnościach procesowych przesłuchaniu świadków podejrzanych zapoznawaniu się z zebraną dokumentacją 
 15. Jeśli nie to czy prokuratura będzie informowała o w/w czynnościach i zapewni udział poszczególnym pokrzywdzonym lub ich pełnomocnikom ?
 16. Jak prokuratura wyobraża sobie udział pokrzywdzonych w dalszych przeprowadzanych czynnościach procesowych?
 17. Czy w ramach zarzutów stawianych poszczególnym osobom w ramach w/w postępowania karnego określana jest szkoda i krąg pokrzywdzonych Jeśli nie to czy w tym zakresie przewidywane jest uzupełnienie zarzutów a następnie aktu oskarżenia
 18. Jakie i w stosunku do kogo wydano postanowienia zabezpieczające w trybie art. 291 k.p.k. i na jaką wartość na poczet obowiązku naprawienia zgłoszonych w doniesieniach karnych szkód
 19. Na jaką wartość obecnie ustalono wysokość szkód w toku śledztwa a na jaką zabezpieczono majątek. Czy ew. będą podejmowane dalsze czynności mające na celu zabezpieczenie majątku Ew jakie 
 20. W jaki sposób Stowarzyszenie lub pokrzywdzeni mogą pomóc w celu usprawnienia lub przyspieszenia postępowania karnego. Jak prokuratura wyobraża sobie dalszą współpracę w tym zakresie?

Jak widzicie Państwo zasadniczo tematyka miała dotyczyć strony karnej.

W dniu 13.03.2019r. zgodnie z ustaleniami poczynionymi z PR nasza delegacja w składzie: 2 osoby z zarządu, 2 osoby z komisji rewizyjnej, 2 członków zwyczajnych oraz prawnik (pełnomocnik jednego z członków) stawiła się na umówione spotkanie. Ku naszemu zdumieniu oświadczono nam, że prokuratorzy karniści są nieobecni lub uczestniczą w odbywającym się w tym samym czasie spotkaniu prokuratorów. Także prokurator B., który jest przydzieloną nam osobą ‘do kontaktu’ w PR i który miał w spotkaniu uczestniczyć jest nieobecny, więc zostaniemy przyjęci przez prokurator IB (cywilistkę). Finalnie zostaliśmy przyjęci przez dwoje prokuratorów cywilistów, którzy szczerze oświadczyli, że nie są kompetentni w tematyce jakiej miało spotkanie dotyczyć i próbowali grzecznie, ale szybko zakończyć spotkanie. W związku z powyższym poinformowaliśmy (zgodnie z prawdą), że poza 1 osobą, wszyscy przyjechali z daleka i w razie czego jesteśmy gotowi poczekać nawet kilka godzin aż prokurator B. powróci.

Pan prokurator B. pojawił się po około 20 minutach, lecz niestety był zupełnie nieprzygotowany w kwestii zagadnień, które chcieliśmy poruszyć, a które wysłaliśmy wcześniej mailem do PR (!) i ograniczył się do ogólnych stwierdzeń w rodzaju, że zostanie przygotowany inny ‘zestaw pytań’ do przesłuchań osób posiadających obligacje spółek KK (w odróżnieniu do zestawu pytań dla osób, które nabyły obligacje przez Idea Bank), że nasz wątek jest potraktowany oddzielnie, ze się starają, że dostęp poszkodowanych do akt sprawy jest bardzo limitowany  itd. itp., lecz bez konkretów poza tym, że rzekomo dotychczas postawiono zarzuty dwóm osobom tj. Konradowi K. oraz p. Karolinie P. Nie ma w zespole śledczym wydzielonej osoby odpowiedzialnej za ten ‘nasz’ wątek co rozmywa odpowiedzialność i jest dla nas niekorzystne, a nasza propozycja wyznaczenia takowej nie spotkała się z entuzjazmem.

Ze swej strony, na zakończenie podkreśliliśmy, że warto aby wreszcie PR wzięła pod uwagę następujące zagadnienia:

1/ że Idea Bank i obligatariusze którzy kupowali przez IB nie są jedyni,

2/ przepływy finansowe (badać ścieżkę przepływów, aby ustalić gdzie są wyprowadzone środki),

3/ zabezpieczenia majątkowe zarówno na majątkach spółek jak i osób z zarządu,

4/ zabezpieczenie dowodów / dokumentacji spółek,

5/ zawalczenie o wyznaczenie wydzielonej osoby w zespole dla naszego wątku.

Co do następnego spotkania mamy się zdzwonić z prok. B. za około 3 tygodnie w celu ustalenia jego daty.

 

Jak sami możecie Państwo z powyższego wnioskować niestety nie jesteśmy należycie traktowani nie tylko my jako Stowarzyszenie, ale także nasza sprawa. Zupełny brak przygotowania ze strony PR na poprzednie (27 lutego) i dzisiejsze (13.03)  spotkania utwierdza nas w przekonaniu, że staliśmy się poszkodowanymi nie tylko drugiego, ale ostatniego sortu i ‘para’ poszła na zapewnienie obsługi osób które kupowały obligacje via Idea Bank podczas gdy inny poszkodowani są traktowani po macoszemu. Rozumiemy, że śledztwo jest wielowątkowe i skomplikowane nie godzimy się jednak na to, aby część poszkodowanych była traktowana lepiej od pozostałych!

Jesteśmy zbulwersowani obecnym stanem rzeczy, ale nie zamierzamy tego tak pozostawić!

Poszkodowani drugiego sortu, czyli dlaczego tak mało dzieje się w sprawie obligatariuszy pozostałych spółek Konrada K.

Nasze Stowarzyszenie jest autorem artykułu: https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/poszkodowani-drugiego-sortu-czyli-dlaczego-tak-malo-dzieje-sie-w-sprawie-obligatariuszy-pozostalych-spolek-konrada-k,akcje,236154?utm_source=HP20&utm_medium=duzy

Zachęcamy do jego czytania i udostępniania!

Pismo do zarządu GetBack S.A. ws roszczeń wobec byłych członków zarządu oraz fraudów

Nasze Stowarzyszenie wystosowało pismo kierowane do Zarządu GetBack S.A. z zapytaniami czy podjęte zostały działania na okoliczność ścigania do odpowiedzialności byłych Członków Zarządu Spółki w związku z licznymi patologicznymi działaniami.
Zachęcamy do zapoznania się z pismem: https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2019/02/GBK_pismo_do_zarządu_13.02.2019.pdf

 

Basel Olten Pharm – propozycja spotkania trójstronnego: Pani Alicja Kąkolewska, TNS i przedstawiciele Stowarzyszenia

Trwa dialog z Panią Alicją Kąkolewską. Poniżej przedstawiamy treść ostatniej korespondencji w odpowiedzi na e-mail Pani Alicji.


Szanowna Pani,

Kolejny raz potwierdzamy naszą gotowość spotkania się z Panią, lecz jednocześnie podtrzymujemy nasze stanowisko wyrażone w wiadomości, którą wysłaliśmy Pani e-mailem w dniu 23 listopada 2018.

Pozytywnie oceniamy Pani deklarację o możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji spółki Basel Olten Pharm S.A. poprzez inny niż preferowany przez Panią rodzaj restrukturyzacji tj. poprzez sanację, ale na potwierdzenie tych intencji oczekujemy od Pani jako od osoby zarządzającej spółką:
1/ niezwłocznego wycofania zażalenia na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o otwarcie PPU;
2/ poparcie wniosku wierzyciela (obligatariuszki) o sanację.

Zwracamy uwagę, że uwikłanie się spółki w procedury odwoławcze w związku z postanowieniem Sądu o oddaleniu wniosku o PPU odsuwa w czasie perspektywę rozpatrzenia przez Sąd wniosku o sanację.
W obecnej sytuacji tylko jak najszybsze orzeczenie o otwarciu wobec spółki postępowania sanacyjnego pozwoliłoby skutecznie, ‘jednym ruchem’ odciąć możliwość dzikiego zaspokajania się wierzycieli z jej majątku, skutkującego paraliżem operacyjnym. Z Pani wiadomości wnioskujemy, że chodzi Pani właśnie o jak najszybszą i skuteczną ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi, stąd też wskazujemy, że nie jest to odpowiedni czas na unoszenie się ambicją i przerzucanie się kolejnymi pismami, toteż oczekujemy z Pani strony działań powyżej wskazanych.

Złożenie wniosku o upadłość, nawet ze względów ‘ostrożnościowych’ wydaje nam się nieco niezrozumiałe, zwłaszcza wobec wielokrotnych deklaracji stawiania na pierwszym miejscu kontynuacji działalności spółki, ale uznajemy, że to Pani autonomiczna decyzja.

Optymalne byłoby spotkanie trójstronne, z osobistym udziałem Tymczasowego Nadzorcy Sądowego lub osoby przez niego upoważnionej, gdyż to od treści raportu, który on złoży (a także od terminu jego złożenia, który może w sprzyjających okolicznościach wyprzedzać termin wskazany przez Sąd) zależy finalizacja wniosku o sanację.Oczywiście nie możemy podejmować w tej mierze decyzji za TNS, lecz postaramy się tak szybko jak to możliwe rozeznać się co do takiej możliwości i niezwłocznie skontaktujemy się z Panią co do czasu i miejsca spotkania licząc, że gdy wreszcie do niego dojdzie, otrzymamy informacje o które prosiliśmy w naszej dotychczasowej korespondencji.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Stowarzyszenia

Basel Olten Pharm – rozpoczęcie współpracy z TNS

Szanowni Państwo,
Nie pozostajemy bezczynni! Co prawda sąd jeszcze nie wydał postanowienia w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego (wniosek naszej koleżanki) ale mamy nadzieję, że zostanie ono wydane bez zbędnej zwłoki. Oznaczałoby to między innymi automatyczny, wynikający wprost z przepisów ustawy ‘prawo restrukturyzacyjne’ zakaz prowadzenia przeciw spółce egzekucji i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółki wchodzących w skład tzw. masy sanacyjnej. Zakaz ten obejmowałby wszelkie wierzytelności nie tylko te objęte układem z mocy prawa. W tym kontekście informacja zarządu Basel Olten Pharm SA o prowadzonych wobec spółki egzekucjach z jednoczesnym złożeniem zażalenia na odrzucenie wniosku spółki o PPU stanowią wobec siebie pewną sprzeczność. Procedury odwoławcze mogą znacząco wydłużyć proces wdrożenia sanacji a zatem i ustawowej ochrony majątku spółki. Mając na uwadze, że powodzenie procesu restrukturyzacji zależy w znacznej mierze od dokładności oceny majątkowej i operacyjnej dłużnika a także zakresu zadań postawionych przez sąd przed Tymczasowym Nadzorcą Sądowym, w dniu dzisiejszym w sposób oficjalny, za pismem którego treść załączamy, złożyliśmy wobec TNS oficjalną propozycję ścisłej współpracy.
https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/11/pismo_do_TNS.pdf

Basel Olten Pharm – zabezpieczenie majątku poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanawia na podstawie art. 286 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego ustanowić zabezpieczenie majątku dłużnika Basel Olten Pharm spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Uszak (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 156): https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/11/X_GR_103_18_zabezpieczenie_majatku.pdf

Nawiązanie komunikacji z Panią Alicją Kąkolewską

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, iż z inicjatywy Pani Alicji Kąkolewskiej rozpoczęliśmy dyskusję z władzami spółki BOP. Nie doszło jeszcze do spotkania przedstawicieli spółki z naszym stowarzyszeniem i nie znamy jeszcze szczegółów spraw, które na ewentualnym spotkaniu mają być poddane dyskusji. Żywimy jednak nadzieję, że jest to krok w kierunku wspólnych działań mających na celu restrukturyzację spółki, a w konsekwencji odzyskanie zainwestowanych przez obligatariuszy pieniędzy. Poniżej prezentujemy treść naszego stanowiska przesłanego dzisiaj do Pani Alicji Kąkolewskiej.


Szanowna Pani,

Jest oczywiste, że obligatariusze spółki Basel Olten Pharm S.A. są żywotnie zainteresowani, aby sytuacja Spółki uległa znaczącej poprawie. To właśnie obligatariusze zainwestowali w nią ponad 80 razy więcej (względem kapitału akcyjnego) niż jej właściciele, obejmując emitowane przez Spółkę obligacje, z których ponad 51 mln zł (nominalnie, bez odsetek) wciąż pozostaje niespłacone.

Chyba zgodzi się Pani z twierdzeniem, że Basel Olten Pharm S.A. wymaga przeprowadzenia bardzo głębokiej restrukturyzacji rozpoczętej jak najszybciej, by obligatariusze nie ponosili dalszych konsekwencji złego zarządzania Spółką. Przy tego typu restrukturyzacji trzeba dogłębnie poznać przyczyny załamania i usunąć je, bez tego wszelkie działania będą jedynie kroplówką, która będzie chwilowo podtrzymywać pacjenta przy życiu, ale nie dając żadnych szans na przeżycie.

Oczekujemy zatem od Pani całkowitej otwartości i przedstawienia prawdziwych danych ekonomicznych i finansowych, zarówno historycznych jak i obecnych. Oczekujemy również, że poprze Pani, jako reprezentant Dłużnika, złożony wniosek o sanację spółki Basel Olten Pharm łącznie z proponowaną przez obligatariuszy kandydaturą na tymczasowego nadzorcę sądowego. To poparcie, ze względu na konieczność wydania postanowienia przez Sąd, a oczekujemy że wyda postanowienie pozytywne i jak najszybciej, powinno być dokonane bezzwłocznie. Leży to w interesie Spółki, jej pracowników i jej wierzycieli.

Jakkolwiek naszym celem nadrzędnym jest dobro wierzycieli-obligatariuszy, a także pracowników Spółki, to mimo wszystko prosimy się nie spodziewać, że to obligatariusze wezmą na siebie odpowiedzialność za konsekwencje działań podejmowanych przez osoby, które nią zarządzają lub zarządzały w przeszłości.

Z pewnością rozumie Pani, że po doświadczeniach ostatnich miesięcy, a zwłaszcza postawie zarządu Spółki, który całkowicie utracił wiarygodność, obligatariusze podchodzą z dużą rezerwą do samych deklaracji. Obligatariusze oczekują konkretów i zapewne byliby gotowi na pewien rodzaj współdziałania, gdyby byli przekonani, że tym razem nie będą oszukani.

Ponieważ nasze Stowarzyszenie zrzesza obligatariuszy nie tylko Basel Olten Pharm S.A. ale również Hussar Gruppa S.A., wielu posiada obligacje obu spółek, chcemy również otrzymać od Pani podobne informacje na temat tej ostatniej.

Proszę powyższe traktować jako warunek konieczny do spełnienia, jeżeli ma dojść do proponowanego przez Panią spotkania. Prosimy jednak wyjaśnić cel angażowania przez Panią dwóch kancelarii prawnych do spotkania z obligatariuszami.

Z wyrazami szacunku,
zespół stowarzyszenia