Archiwum kategorii: Basel Olten Pharm

Basel Olten Pharm – rozpoczęcie współpracy z TNS

Szanowni Państwo,
Nie pozostajemy bezczynni! Co prawda sąd jeszcze nie wydał postanowienia w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego (wniosek naszej koleżanki) ale mamy nadzieję, że zostanie ono wydane bez zbędnej zwłoki. Oznaczałoby to między innymi automatyczny, wynikający wprost z przepisów ustawy ‘prawo restrukturyzacyjne’ zakaz prowadzenia przeciw spółce egzekucji i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółki wchodzących w skład tzw. masy sanacyjnej. Zakaz ten obejmowałby wszelkie wierzytelności nie tylko te objęte układem z mocy prawa. W tym kontekście informacja zarządu Basel Olten Pharm SA o prowadzonych wobec spółki egzekucjach z jednoczesnym złożeniem zażalenia na odrzucenie wniosku spółki o PPU stanowią wobec siebie pewną sprzeczność. Procedury odwoławcze mogą znacząco wydłużyć proces wdrożenia sanacji a zatem i ustawowej ochrony majątku spółki. Mając na uwadze, że powodzenie procesu restrukturyzacji zależy w znacznej mierze od dokładności oceny majątkowej i operacyjnej dłużnika a także zakresu zadań postawionych przez sąd przed Tymczasowym Nadzorcą Sądowym, w dniu dzisiejszym w sposób oficjalny, za pismem którego treść załączamy, złożyliśmy wobec TNS oficjalną propozycję ścisłej współpracy.
https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/11/pismo_do_TNS.pdf

Basel Olten Pharm – zabezpieczenie majątku poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanawia na podstawie art. 286 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego ustanowić zabezpieczenie majątku dłużnika Basel Olten Pharm spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Uszak (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 156): https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/11/X_GR_103_18_zabezpieczenie_majatku.pdf

Nawiązanie komunikacji z Panią Alicją Kąkolewską

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, iż z inicjatywy Pani Alicji Kąkolewskiej rozpoczęliśmy dyskusję z władzami spółki BOP. Nie doszło jeszcze do spotkania przedstawicieli spółki z naszym stowarzyszeniem i nie znamy jeszcze szczegółów spraw, które na ewentualnym spotkaniu mają być poddane dyskusji. Żywimy jednak nadzieję, że jest to krok w kierunku wspólnych działań mających na celu restrukturyzację spółki, a w konsekwencji odzyskanie zainwestowanych przez obligatariuszy pieniędzy. Poniżej prezentujemy treść naszego stanowiska przesłanego dzisiaj do Pani Alicji Kąkolewskiej.


Szanowna Pani,

Jest oczywiste, że obligatariusze spółki Basel Olten Pharm S.A. są żywotnie zainteresowani, aby sytuacja Spółki uległa znaczącej poprawie. To właśnie obligatariusze zainwestowali w nią ponad 80 razy więcej (względem kapitału akcyjnego) niż jej właściciele, obejmując emitowane przez Spółkę obligacje, z których ponad 51 mln zł (nominalnie, bez odsetek) wciąż pozostaje niespłacone.

Chyba zgodzi się Pani z twierdzeniem, że Basel Olten Pharm S.A. wymaga przeprowadzenia bardzo głębokiej restrukturyzacji rozpoczętej jak najszybciej, by obligatariusze nie ponosili dalszych konsekwencji złego zarządzania Spółką. Przy tego typu restrukturyzacji trzeba dogłębnie poznać przyczyny załamania i usunąć je, bez tego wszelkie działania będą jedynie kroplówką, która będzie chwilowo podtrzymywać pacjenta przy życiu, ale nie dając żadnych szans na przeżycie.

Oczekujemy zatem od Pani całkowitej otwartości i przedstawienia prawdziwych danych ekonomicznych i finansowych, zarówno historycznych jak i obecnych. Oczekujemy również, że poprze Pani, jako reprezentant Dłużnika, złożony wniosek o sanację spółki Basel Olten Pharm łącznie z proponowaną przez obligatariuszy kandydaturą na tymczasowego nadzorcę sądowego. To poparcie, ze względu na konieczność wydania postanowienia przez Sąd, a oczekujemy że wyda postanowienie pozytywne i jak najszybciej, powinno być dokonane bezzwłocznie. Leży to w interesie Spółki, jej pracowników i jej wierzycieli.

Jakkolwiek naszym celem nadrzędnym jest dobro wierzycieli-obligatariuszy, a także pracowników Spółki, to mimo wszystko prosimy się nie spodziewać, że to obligatariusze wezmą na siebie odpowiedzialność za konsekwencje działań podejmowanych przez osoby, które nią zarządzają lub zarządzały w przeszłości.

Z pewnością rozumie Pani, że po doświadczeniach ostatnich miesięcy, a zwłaszcza postawie zarządu Spółki, który całkowicie utracił wiarygodność, obligatariusze podchodzą z dużą rezerwą do samych deklaracji. Obligatariusze oczekują konkretów i zapewne byliby gotowi na pewien rodzaj współdziałania, gdyby byli przekonani, że tym razem nie będą oszukani.

Ponieważ nasze Stowarzyszenie zrzesza obligatariuszy nie tylko Basel Olten Pharm S.A. ale również Hussar Gruppa S.A., wielu posiada obligacje obu spółek, chcemy również otrzymać od Pani podobne informacje na temat tej ostatniej.

Proszę powyższe traktować jako warunek konieczny do spełnienia, jeżeli ma dojść do proponowanego przez Panią spotkania. Prosimy jednak wyjaśnić cel angażowania przez Panią dwóch kancelarii prawnych do spotkania z obligatariuszami.

Z wyrazami szacunku,
zespół stowarzyszenia

Basel Olten Pharm – sąd odmawia otwarcia PPU

Sąd odrzucił wniosek PPU firmy Basel Olten Pharm (sygnatura X GR 98/18). Więcej informacji wraz z uzasadnieniem Sądu:
https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/11/X_GR_98_18_20181119_odmowa_otwarcia.pdf

Uwagę zwraca uzasadnienie Sądu, w tym m.in.:

Podsumowując powyższe rozważania wskazać należy, że wniosek Balsen Olthen Pharm S.A. nie zasługuje na uwzględnienie z następujących względów:

  • otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w realiach niniejszej sprawy będzie zdaniem Sądu Rejonowego sprzeczne z aksjologią instytucji restrukturyzacji jako takiej; sytuacja dłużnika jest konsekwencją jedynie jego własnej działalności oraz działań podmiotów związanych z nim w przeszłości kapitałowo i osobowo (co wnioskodawca starał się zataić prze sądem);
  • warunki zaproponowanego układu są obiektywnie nieosiągalne, przez co stoją w sprzeczności z celami postępowania restrukturyzacyjnego jako takiego; nie sposób przyjąć, że możliwe w świetle zaproponowanych warunków restrukturyzacji jest zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika;
  • wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego nie daje podstaw do przyjęcia, że zrealizowane zostaną cele tego postępowania; dalsza działalność dłużnika zakłada bowiem konieczność dalszego zadłużenia się;
  • propozycje restrukturyzacyjne zakładają pokrzywdzenie wierzycieli w grupie obligatariuszy, kosztem innych podmiotów – w szczególności instytucji finansowych, co pozwala by pokusić się o tezę, ze warunki te zostały ustalone tak aby nie naruszać interesów potencjalnych podmiotów zainteresowanych dalszym finasowaniem wnioskodawcy;
  • propozycje restrukturyzacyjne naruszają interesy wierzycieli w ten sposób, że wytyczają niemożliwe do osiągnięcia cele restrukturyzacyjne, które nie gwarantują zaspokojenia interesów ogółu wierzycieli.

Komentarz do komunikatu zarządu Basel Olten Pharm z dnia 19.11.2018r

W związku z komunikatem zarządu Basel Olten Pharm z dnia 19.11.2018r poddajemy pod Państwa samodzielną ocenę czy propozycje układowe z wniosku o PPU, który BOP złożył w dniu 17.10.2018 zapewniają “jednakową, należytą ochronę interesów wszystkich wierzycieli”.

Poniżej fragment warunków propozycji układowych dotyczących Grupy I (obligacje niezabezpieczone):

Propozycja warunków układowych Basel Olten Pharm dla grupy I

Więcej informacji na temat propozycji układowych Spółki z dnia 17.10.2018r znajdziecie Państwo pod linkiem: https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/11/warunki_ppu_bop.pdf

Manifest programowy stowarzyszenia

Szanowni Obligatariusze,

obserwując sytuację spółek powiązanych z osobą Konrada K. oraz działania zarządów poszczególnych spółek zadajemy sobie pytanie, czy ich celem nadrzędnym jest zaspokojenie naszych wierzytelności. Firmy te były budowane i rozwijane za nasze środki, to my finansowaliśmy działania tychże spółek w pełni wierząc w dobre intencje i profesjonalizm osób nimi zarządzających. Ilu z nas na dzień dzisiejszy nadal pozostaje w takim przekonaniu?

Na dzień dzisiejszy nie tylko nie otrzymujemy kuponów odsetkowych od zakupionych obligacji, ale większość ze spółek zerwała jakikolwiek dialog z inwestorami, czyli nami, pozostawiając nas w niepewności bez jakichkolwiek informacji.

Na domiar złego, na rynku pojawiają się podmioty, które wykorzystując naszą trudną sytuację oraz niewiedzę próbują namawiać nas na wszelkiego rodzaju odpłatne reprezentacje i działania, które rzekomo mają zapewnić odzyskanie pieniędzy, jednak w naszej ocenie są działaniem komercyjnym mającym przede wszystkim przynieść zysk tym podmiotom.

Mając na uwadze powyższe postanowiliśmy podjąć trud utworzenia i poprowadzenia formalnego tworu, którym jest Stowarzyszenie Obligatariuszy Spółek KK. Przystąpienie do naszego stowarzyszenia jest bezpłatne, a każdy uczestnik stowarzyszenia ma prawo do pomocy w naszej organizacji w ramach swoich możliwości i umiejętności.

Zachęcamy i zapraszamy do przyłączenia się do naszego Stowarzyszenia. Można to uczynić poprzez wypełnienie deklaracji przystąpienia i wysłanie jej skanu na adres obligacjehg@gmail.com lub tradycyjną pocztą na adres Stowarzyszenia: 02-760 Warszawa, ul. Kaspijska 6/43.