Archiwum kategorii: GetBack

Kandydat do rady wierzycieli GetBack

W związku z ogłoszonymi przez Kuratora prawyborami do Rady Wierzycieli, jako Stowarzyszenie Obligatariuszy Spółek KK rekomendujemy do Rady Wierzycieli p. MIROSŁAWA BRYSKĘ – licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego i praktyka restrukturyzacji przedsiębiorstw.

W wewnętrznym konflikcie w RW nie opowiadamy się po żadnej ze stron, ale dobra wszystkich niezabezpieczonych wierzycieli GetBack SA (nie tylko naszych członków) czas najwyższy aby w Radzie Wierzycieli zasiadła osoba która zna zagadnienia restrukturyzacji przedsiębiorstw nie z książek, ale z własnego popartego sukcesami doświadczenia.

Pan Mirosław jest nie tylko Przewodniczącym Stowarzyszenia Obligatariuszy Spółek KK ale także poszkodowanym obligatariuszem GetBack SA, a w przeciwieństwie do większości doradców restrukturyzacyjnych którzy są prawnikami i niezbyt sprawnie poruszają się w tematyce finansowej – nasz Kandydat jest zarówno ekonomistą jak i restrukturyzatorem – praktykiem.

Jego obecność w Radzie Wierzycieli będzie stanowić cenne i autentycznie fachowe wsparcie dla pozostałych członków tego kolegialnego organu postępowania.

Nasz kandydat p. MIROSŁAW BRYSKA to:
a/ od 2011 r LICENCJONOWANY DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY przy Ministerstwie Sprawiedliwości;
b/ były Doradca Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu SA, Wicedyrektor Departamentu Analiz Projektów Restrukturyzacyjnych w ARP SA, członek Zespołu Roboczego przy Ministrze Gospodarki;
c/ autor projektów restrukturyzacyjnych dla sektora hutnictwa żelaza i stali w Polsce;
d/ PRAKTYK w zakresie udanej restrukturyzacji przedsiębiorstw;

Szczegóły odnośnie kandydata do RW: https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2019/07/MBryska_kandydat_do_RW.pdf
Jak oddać głos na fachowca w dziedzinie restrukturyzacji: https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2019/07/MB_głos_do_RW.doc

Informacja o spotkaniu w Sejmie z Poseł Pauliną Henning-Kloską

Nasze Stowarzyszenie wystosowało w dniu 13.03.2019r pismo do Podkomisji Podkomisji Nadzwyczajnej w sprawie sytuacji poszkodowanych działalnością firmy GetBack SA: https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2019/04/wniosek_stowarzyszenia.pdf

Efektem było spotkanie z Poseł Pauliną Hennig-Kloska, V-ce Przewodniczącą Podkomisji Nadzwyczajnej w sprawie sytuacji poszkodowanych działalnością firmy GetBack SA. Więcej informacji o spotkaniu w Sejmie z  można uzyskać pod linkiem: https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2019/04/Sejmowa-podkomisja-ds.-Getback.pdf

INFORMACJA NA TEMAT WSPÓŁPRACY Z PROKURATURĄ

Szanowne Członkinie, Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Obligatariuszy Spółek KK!

Z przykrością informujemy, że współpraca z Prokuraturą Regionalną (dalej ‘PR”) w Warszawie niestety nie przebiega w naszej ocenie tak, jak się tego spodziewaliśmy, o czym czujemy się w obowiązku Państwa poinformować.

Tytułem przypomnienia: pierwsze ‘zapoznawcze’ spotkanie delegacji naszego Stowarzyszenia z przedstawicielami PR miało miejsce 20 grudnia 2018r. – pod długich tygodniach zabiegania o nie z naszej strony. Abstrahując od tego, że oprócz nas uczestniczyła w nim liczna grupa obligatariuszy skupionych wokół p. Bujana (osoby wywodzące roszczenia względem Idea Bank) co było dla nas (jak i dla nich) sporym zaskoczeniem, wyszliśmy z niego z pozytywnym nastawieniem, licząc na aktywną współpracę i sprawnie prowadzone dochodzenia w sprawach zawiadomień dotyczących składanych także (!) przez naszych członków.

Z tej okazji pragniemy zaznaczyć, że wbrew powszechnej opinii obligatariusze, którzy kupili obligacje GetBack za pośrednictwem Idea/Lions Banku nie stanowią absolutnie żadnej większości zarówno pod względem ilościowym jak i wartościowym nawet w odniesieniu do samego GetBack. Większość obligacji GetBack, to tzw. obligacje kupowane bezpośrednio, a tym osobom które kupowały bezpośrednio przeważnie w ramach dywersyfikacji, oferowano także obligacje Hussar Gruppa, Basel Olten Pharm czy GB Managers. Właśnie tacy wielokrotnie poszkodowani, to w większości nasi członkowie.

Podczas pierwszego spotkania ustalono, że kolejne spotkania odbywać się będą oddzielnie z tzw. grupą Bujana oraz z naszym Stowarzyszeniem. Obiecano nam kolejne spotkanie pod koniec stycznia 2019r., podczas którego miały być omawiane tematy według ustalonej agendy inicjowanej przez nas.

Pomimo prób z naszej strony aby ‘dogadać’ termin, spotkanie styczniowe z PR nie doszło do skutku. Kolejny termin w jakim PR miała mieć dla nas czas to 27 lutego 2019 r.

W międzyczasie, w dniach 16 i 25 stycznia 2019, jako Stowarzyszenie złożyliśmy do PR zawiadomienia o popełnieniu licznych przestępstw na szkodę obligatariuszy Hussar Gruppa, które to zawiadomienia zawierały wiele materiału (dokumenty, nagranie) o charakterze dowodowym oraz wnioski o pozyskanie i zabezpieczenie konkretnych dowodów przez PR (niestety nie mamy możliwości dotrzeć do tych dokumentów, a w naszej ocenie mogą one zawierać istotne dla sprawy informacje) oraz przesłuchania w charakterze świadków konkretnych osób. Wnioskowaliśmy także o podjęcie działań o charakterze zabezpieczeń majątkowych a konto ewentualnie zasądzonego obowiązku naprawienia szkody, a także że względu na możliwość mataczenia i ukrywania majątku.

Liczyliśmy na to, że podczas planowanego na dzień 27 lutego 2019 uda nam się poruszyć chociażby tematykę tych zawiadomień.

Niestety planowane na dzień 27 lutego 2019r. spotkanie z PR się nie odbyło z przyczyn od nas niezależnych. Jest to najbardziej adekwatne określenie na to, w czym uczestniczyła nasza 3-osobowa delegacja (w tym 2 osoby spoza Warszawy, które przyjechały specjalnie z tej okazji). Po około 40-minutowym oczekiwaniu zostaliśmy poinformowani, że przedstawiciele PR na których uczestnictwo liczyliśmy nie będą w stanie nas przyjąć ze względu na to, iż są zajęci w związku ze sprawą aresztowań osób z Idea Banku, które miało miejsce poprzedniego dnia. Niejako w zamian, około 0,5 godziny czasu poświęciła nam (chyba dla zatarcia fatalnego wrażenia, bo innego wytłumaczenia znaleźć nie potrafimy) p. prokurator I.B tzw. cywilistka (planowane spotkanie miało dotyczyć zagadnień z zakresu postępowań karnych), więc praktycznie jedyne czego się dowiedzieliśmy ze strony PR to to, że w przypadku inicjowanych przez PR w trybie art 7 kpc postępowań cywilnych duże znaczenie ma materiał dowodowy z postępowania karnego (toteż lepiej aby takowy był).

Pani Prokurator, po konsultacji z prokuratorem kierującym pracami nad śledztwem, sama zaproponowała datę kolejnego spotkania na 13.03.2019 godz. 10.00. Zapewniała nas, iż w spotkaniu będą uczestniczyć kompetentni w sprawie naszych (tj Stowarzyszenia i Państwa ) zgłoszeń członkowie 7-mio osobowego zespołu śledczego, zajmujący się tzw. aferą GetBack, w tym prokurator kierujący pracami nad śledztwem. Termin ten został przez PR potwierdzony telefonicznie jeszcze tego samego dnia.

Z ponad tygodniowym wyprzedzeniem przesłaliśmy do PR zestaw pytań, na które mieliśmy nadzieję WRESZCIE uzyskać odpowiedzi podczas spotkania oraz zgłosiliśmy skład osobowy naszej delegacji.

Pytania jakie zadaliśmy PR:

 Prosimy o podanie

 1. Zakresu prowadzonych obecnie śledztw z doniesień karnych Stowarzyszenia oraz osób pokrzywdzonych przez spółki Hussar Gruppa, Basel Olten Pharm i GB Managers? Ilu ustalono pokrzywdzonych na tym etapie Czy działają inne organizacje społeczne w tej sprawie. Czy sprawa toczy się pod jedną sygn. Jeśli nie to pod jakimi Czy będą łączone.
 2. Na jakim etapie są śledztwa/wątki dotyczące spółek Hussar Gruppa, Basel Olten Pharm i GB Managers ? Czy postawiono zarzuty Komu Jakiej Treści Czy możliwe jest wydanie kopii takich zarzutów z uzasadnieniem jeśli sporządzono Jakie są planowane dalsze czynności procesowe i przewidywany czas na ich wykonanie.
 3. Czy w ramach śledztwa były już badane dokumenty finansowe spółek (Hussar Gruppa, Basel Olten Pharm, GB Managers i trzeciodłużnicy, zwłaszcza powiązanych osobowo lub finansowo) Czy w związku z tym dopuszczono dowód z biegłego Ew kogo Jeśli nie czy prokuratura planuje taki dowód ew. kiedy?
 4. Czy są/były badane przepływy finansowych pomiędzy spółkami jw. ?,
 5. Czy były badane umowy pożyczek oraz umowy kupna/sprzedaży udziałów i akcji spółek zależnych ? Umowy cesji, w wyniku których dłużnikiem HG stał się Contacton.
 6. Czy zostało ustalone, kto rzeczywiście stoi / stał za: Moorgrove Family FIZ, Red Buffallo FIZ (dawniej Altus 59 FIZ) i Stability Fund 17 FIZ? Kto ma certyfikaty tych funduszy ?
 7. Na jakim etapie jest proces określenia i zabezpieczenia majątku osób objętych zawiadomieniami o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa? Czy wspomniane na poprzednim spotkaniu zabezpieczenia dotyczą spółki Getback czy również HG i BOP ? Jeśli tak, to w jakim stopniu ? Po oddaleniu przez sąd wniosku o upadłość HG majątek spółki nie będzie zabezpieczony.
 8. Jakie podjęto czynności zapobiegawcze wobec osób jw. W stosunku do jakich osób zastosowano tymczasowe aresztowanie lub inne środki. Ew jakie
 9. Sprawa pośredników, którzy nie mieli uprawnień do oferowania/sprzedaży obligacji na przykładzie Gerda Broker. Czy śledztwo toczyć się będzie w tym kierunku. Czy będą sformułowane ew. zarzuty i zabezpieczenie majątku
 10. Czy sprzedawcy – pracownicy GBK ,Hussara ,Basela ,GB Managers są przesłuchiwani ? Ile osób przesłuchano
 11. Przesłuchania pokrzywdzonych są prowadzone głównie pod kątem misselingu przez Idea i Lions Bank (stwierdzamy na podstawie zadawanych na przesłuchaniach pytań), tymczasem zdecydowana większość obligatariuszy zakupiła obligacje przez pracowników GBK bazując na fałszywych/nieprawdziwych danych spółek. Czy w tym kierunku stawiane są lub będą zarzuty.
 12. Odpowiedzialność osób zarządzających (członków zarządu i rad nadzorczych) poszczególnych spółek. Jakie kroki są podejmowane wobec tych osób ? Jaką odpowiedzialność poniosą? Czy Prokuratura zamierza podjąć w imieniu pokrzywdzonych działania na drodze cywilnej.
 13. Jakie są możliwości dostępu do dokumentów HG, BOP i GBM. Jako stowarzyszenie zrzeszające kilkuset członków będących obligatariuszami wyżej wymienionych spółek chcielibyśmy uzyskać dostęp do dokumentów i akt sprawy.. 
 14. Czy Stowarzyszenie lub jej pełnomocnik będzie mógł brać udział w kolejnych czynnościach procesowych przesłuchaniu świadków podejrzanych zapoznawaniu się z zebraną dokumentacją 
 15. Jeśli nie to czy prokuratura będzie informowała o w/w czynnościach i zapewni udział poszczególnym pokrzywdzonym lub ich pełnomocnikom ?
 16. Jak prokuratura wyobraża sobie udział pokrzywdzonych w dalszych przeprowadzanych czynnościach procesowych?
 17. Czy w ramach zarzutów stawianych poszczególnym osobom w ramach w/w postępowania karnego określana jest szkoda i krąg pokrzywdzonych Jeśli nie to czy w tym zakresie przewidywane jest uzupełnienie zarzutów a następnie aktu oskarżenia
 18. Jakie i w stosunku do kogo wydano postanowienia zabezpieczające w trybie art. 291 k.p.k. i na jaką wartość na poczet obowiązku naprawienia zgłoszonych w doniesieniach karnych szkód
 19. Na jaką wartość obecnie ustalono wysokość szkód w toku śledztwa a na jaką zabezpieczono majątek. Czy ew. będą podejmowane dalsze czynności mające na celu zabezpieczenie majątku Ew jakie 
 20. W jaki sposób Stowarzyszenie lub pokrzywdzeni mogą pomóc w celu usprawnienia lub przyspieszenia postępowania karnego. Jak prokuratura wyobraża sobie dalszą współpracę w tym zakresie?

Jak widzicie Państwo zasadniczo tematyka miała dotyczyć strony karnej.

W dniu 13.03.2019r. zgodnie z ustaleniami poczynionymi z PR nasza delegacja w składzie: 2 osoby z zarządu, 2 osoby z komisji rewizyjnej, 2 członków zwyczajnych oraz prawnik (pełnomocnik jednego z członków) stawiła się na umówione spotkanie. Ku naszemu zdumieniu oświadczono nam, że prokuratorzy karniści są nieobecni lub uczestniczą w odbywającym się w tym samym czasie spotkaniu prokuratorów. Także prokurator B., który jest przydzieloną nam osobą ‘do kontaktu’ w PR i który miał w spotkaniu uczestniczyć jest nieobecny, więc zostaniemy przyjęci przez prokurator IB (cywilistkę). Finalnie zostaliśmy przyjęci przez dwoje prokuratorów cywilistów, którzy szczerze oświadczyli, że nie są kompetentni w tematyce jakiej miało spotkanie dotyczyć i próbowali grzecznie, ale szybko zakończyć spotkanie. W związku z powyższym poinformowaliśmy (zgodnie z prawdą), że poza 1 osobą, wszyscy przyjechali z daleka i w razie czego jesteśmy gotowi poczekać nawet kilka godzin aż prokurator B. powróci.

Pan prokurator B. pojawił się po około 20 minutach, lecz niestety był zupełnie nieprzygotowany w kwestii zagadnień, które chcieliśmy poruszyć, a które wysłaliśmy wcześniej mailem do PR (!) i ograniczył się do ogólnych stwierdzeń w rodzaju, że zostanie przygotowany inny ‘zestaw pytań’ do przesłuchań osób posiadających obligacje spółek KK (w odróżnieniu do zestawu pytań dla osób, które nabyły obligacje przez Idea Bank), że nasz wątek jest potraktowany oddzielnie, ze się starają, że dostęp poszkodowanych do akt sprawy jest bardzo limitowany  itd. itp., lecz bez konkretów poza tym, że rzekomo dotychczas postawiono zarzuty dwóm osobom tj. Konradowi K. oraz p. Karolinie P. Nie ma w zespole śledczym wydzielonej osoby odpowiedzialnej za ten ‘nasz’ wątek co rozmywa odpowiedzialność i jest dla nas niekorzystne, a nasza propozycja wyznaczenia takowej nie spotkała się z entuzjazmem.

Ze swej strony, na zakończenie podkreśliliśmy, że warto aby wreszcie PR wzięła pod uwagę następujące zagadnienia:

1/ że Idea Bank i obligatariusze którzy kupowali przez IB nie są jedyni,

2/ przepływy finansowe (badać ścieżkę przepływów, aby ustalić gdzie są wyprowadzone środki),

3/ zabezpieczenia majątkowe zarówno na majątkach spółek jak i osób z zarządu,

4/ zabezpieczenie dowodów / dokumentacji spółek,

5/ zawalczenie o wyznaczenie wydzielonej osoby w zespole dla naszego wątku.

Co do następnego spotkania mamy się zdzwonić z prok. B. za około 3 tygodnie w celu ustalenia jego daty.

 

Jak sami możecie Państwo z powyższego wnioskować niestety nie jesteśmy należycie traktowani nie tylko my jako Stowarzyszenie, ale także nasza sprawa. Zupełny brak przygotowania ze strony PR na poprzednie (27 lutego) i dzisiejsze (13.03)  spotkania utwierdza nas w przekonaniu, że staliśmy się poszkodowanymi nie tylko drugiego, ale ostatniego sortu i ‘para’ poszła na zapewnienie obsługi osób które kupowały obligacje via Idea Bank podczas gdy inny poszkodowani są traktowani po macoszemu. Rozumiemy, że śledztwo jest wielowątkowe i skomplikowane nie godzimy się jednak na to, aby część poszkodowanych była traktowana lepiej od pozostałych!

Jesteśmy zbulwersowani obecnym stanem rzeczy, ale nie zamierzamy tego tak pozostawić!

Poszkodowani drugiego sortu, czyli dlaczego tak mało dzieje się w sprawie obligatariuszy pozostałych spółek Konrada K.

Nasze Stowarzyszenie jest autorem artykułu: https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/poszkodowani-drugiego-sortu-czyli-dlaczego-tak-malo-dzieje-sie-w-sprawie-obligatariuszy-pozostalych-spolek-konrada-k,akcje,236154?utm_source=HP20&utm_medium=duzy

Zachęcamy do jego czytania i udostępniania!

Pismo do zarządu GetBack S.A. ws roszczeń wobec byłych członków zarządu oraz fraudów

Nasze Stowarzyszenie wystosowało pismo kierowane do Zarządu GetBack S.A. z zapytaniami czy podjęte zostały działania na okoliczność ścigania do odpowiedzialności byłych Członków Zarządu Spółki w związku z licznymi patologicznymi działaniami.
Zachęcamy do zapoznania się z pismem: https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2019/02/GBK_pismo_do_zarządu_13.02.2019.pdf

 

Obligatariusze GetBack do banków: ta restrukturyzacja wam się opłaca

Zbliża się termin Zgromadzenia Wierzycieli na którym będzie głosowany układ. To czy w ogóle i w jakim terminie uda się nam w ramach układu odzyskać chociaż część pieniędzy zainwestowanych w obligacje GetBack zależy w dużej mierze od postawy instytucji finansowych (TFI i banków) będących wierzycielami zabezpieczonymi. Wielokrotnie ich prosiliśmy aby wykazali się odpowiedzialnością społeczną i zgodzili się przystąpić do układu na takich warunkach jak wierzyciele niezabezpieczeni lub w jakikolwiek inny sposób np. dobrowolnie umarzając część swoich wierzytelności. Ich masowa, solidarna postawa (na którą ciągle liczymy) pozwoliłaby na realizację układu w wersji ‘inwestorskiej’ której skuteczne i terminowe wykonanie jest znacznie bardziej prawdopodobne niż wersji tzw, ‘operacyjnej”. Taki masowy gest solidarności z ich strony pozwoliłby z dużym prawdopodobieństwem na szybsze (chociaż tylko częściowe) zaspokojenie zarówno ich jak i nas.
Nasze prośby spotkały się z pozytywnym odzewem. Z kręgu instytucji finansowych, które wykazały się odpowiedzialnością i nie zawiodły nas w tej godzinie próby wyłamały się 2 instytucje finansowe: Bank BGŻ BNP Paribas SA (NB niedawno przejęli Raiffeissen Bank będący jednym z głównych sprzedających portfele wierzytelnosci do Getback SA) oraz Haitong Bank, który współpracował z GetBack SA na wielu płaszczyznach (IPO, oferty publiczne obligacji, transakcja przejęcia EGB Investments SA przez GetBack.
Więc ponawiamy nasze prośby do ww banków!

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem:
https://prnews.pl/obligatariusze-getback-bankow-ta-restrukturyzacja-wam-sie-oplaca-439799

Prosimy także o zapoznanie się z listami kierowanymi do banków: BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Haitong Bank S.A., do których powstania przyczyniła się także członkini naszego stowarzyszenia.
https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2019/01/List-Obligatariuszy-Indywidualnych-do-Prezesa-PG.pdf
https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2019/01/List-Obligatariuszy-Indywidualnych-do-Haitong_2019-01-03.pdf

Bardzo prosimy o wysyłanie masowo listów tradycyjną pocztą i/lub na na adresy mailowe:
Prezes Zarządu GBŻ BNP Paribas S.A. – przemyslaw.gdanski@bgzbnpparibas.pl
General Manager Haitong Bank S.A. – krzysztof.rosa@haitongib.com

List otwarty Obligatariuszy GetBack S.A. do banków

Szanowni Państwo, gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią listu otwartego skierowanego do banków, będących beneficjentami umów sprzedaży portfeli dla spółki Getback po zawyżonych cenach. Nasze stowarzyszenie jest współorganizatorem tej akcji, dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do wysyłania listu do banków zarówno mailowo (na adresy ogólne) jak i listami pocztowymi. Objęcie wierzytelności tychże banków układem pozwoli na wyższe zaspokojenie drobnych obligatariuszy niezabezpieczonych, czyli nas wszystkich.

https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/12/list-banki-final-ver.pdf
https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/12/list-banki-final-ver.docx

Zachęcamy do wysyłania listów do następujących adresatów:
Pan Michał Krupiński, Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A. – michal.krupinski@pekao.com
Pan Jerzy Pruski, Prezes Zarządu, Idea Bank S.A. – jerzy.pruski@ideabank.pl
Pan Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank S.A. – cezary.stypulkowski@mbank.pl
Pan Przemysław Gdański, Prezes Zarządu, BGŻ BNP Paribas S.A. – przemyslaw.gdanski@bgzbnbparibas.pl
Pan Artur Klimczak, Prezes Zarządu, Getin Noble Bank S.A. – kontakt@gnb.pl, kontakt@getinbank.pl
Pan Michał Krupiński, Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A. – info@pekao.com.pl
Pan Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu, Bank PKO BP S.A. – informacje@pkobp.pl
Pan Krzysztof Bachta, Prezes Zarządu, Alior Bank S.A. – kontakt@alior.pl
Pan Michał Gajewski Prezes Zarządu, Santander Bank Polska S.A. – kontakt@santander.pl
Pan Jerzy Pruski, Prezes Zarządu, Idea Bank S.A. – kontakt@ideabank.pl
Pan Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank S.A. – kontakt@mbank.pl
Pan Przemysław Gdański, Prezes Zarządu, BGŻ BNP Paribas S.A. – kontakt@bgzbnpparibas.pl
Pan Alexis Lacroix, Prezes Zarządu, Euro Bank S.A. – info@eurobank.pl

GetBack – apel obligatariuszy o umorzenie kary nałożonej przez UOKiK

W wyniku wspólnej inicjatywny Naszego Stowarzyszenia oraz nieformalnego Porozumienia Obligatariuszy GetBack S.A. powstał apel do Prezesa UOKiK o umorzenie kary nałożonej na GetBack S.A., który trafi na jego biurko – z jego treścią możecie zapoznać się: https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/11/UOKiK_apel_obligatariuszy_o_umorzenie_kary_na_GetBack.pdf.
Kara nominalnie nie jest wysoka ale jej podtrzymanie i egzekucja uderzyłaby każdego z obligatariuszy Getback SA po kieszeni w sposób wymierny – Kurator (http://www.biurosyndyka.pl) wyliczył to na 555 zł i publicznie w mediach wyraził swoją opinię: https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/kara-od-uokik-to-555-zl-mniej-dla-kazdego-obligatariusza-getback,akcje,230262?utm_source=HP20&utm_medium=male.
W obecnej sytuacji kara nie spełnia swojego podstawowego waloru wychowawczego (prawdziwych sprawców już w spółce nie ma), a ponadto wydaje się wątpliwa w kontekście sprawiedliwości społecznej.
Liczymy na to, że osoba reprezentująca Majestat Państwa spojrzy na apel łaskawym okiem.

Planowane spotkanie w Prokuraturze

Informujemy, iż w odpowiedzi na nasz wniosek złożony w Prokuraturze w Warszawie wstępnie został wyznaczony termin spotkania. Nasi przedstawiciele spotkają się z Prokuratorami prowadzącymi sprawę Getback i Hussar Gruppa w dniu 7.12.2018. Data może jeszcze ulec zmianie, czekamy na potwierdzenie tego terminu przez Prokuraturę.