Hussar Gruppa – oddalenie wniosków o ogłoszenie upadłości

W dniu dzisiejszym odbyła się rozprawa w sądzie upadłościowym w ds Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Warszawie dotycząca rozpatrzenia wniosków o ogłoszenie upadłości spółki Hussar Gruppa S.A. złożonych zarówno przez Dłużnika jak i przez Wierzyciela. Dłużnika reprezentował Radca Prawny mec Kamil Szewczyk (który wnioskował o wysłuchania w charakterze świadka p. Alicji Kąkolewskiej – wniosek sąd oddalił) , natomiast Wierzyciela reprezentował mec. Maciej Geromin. Na rozprawie była obecna kilkunastoosobowa grupa obligatariuszy, w tym przedstawiciele naszego Stowarzyszenia.

W trakcie rozprawy Tymczasowy Nadzorca Sądowy przedstawiła efekt swoich działań, wskazując, że spółka nie posiada majątku, który mógłby być użyty jako źródło pokrycia kosztów postępowania, nie mówiąc już o jakiejkolwiek spłacie wierzycieli.

Szacunkowe koszty postępowania wg TNS to około 1 mln zł. Kwota ta obejmuje między innymi wynagrodzenie syndyka (które według przepisów zależy w dużej mierze od ilości wierzycieli – ilość wierzycieli wynosi w tym przypadku około 1200) a także koszty postępowań sądowych na okoliczność egzekucji należności z tytułu udzielonych przez Hussar Gruppa pożyczek i tzw należności handlowych, których syndyk musiałby dochodzić na drodze sądowej ( z niepewnym skutkiem).

W opinii sądu nawet po uwzględnieniu zastrzeżeń spółki i pełnomocnika Wierzyciela do sprawozdania TNS oraz po uwzględnieniu ewentualnej rezygnacji z dochodzenia przez syndyka roszczeń na drodze sądowej, możliwe do uzyskania wpływy ze sprzedaży resztek majątku (sprzęt biurowy, używane samochody itd.) oraz sprzedaży wierzytelności także nie zrównoważą zredukowanych odpowiednio ( o około połowę) szacunkowych kosztów postępowania.

W związku z czym Sąd orzekł o oddaleniu obu wniosków o ogłoszenie upadłości motywując brakiem środków na pokrycie kosztów postępowania zgodnie z art. 13 ust. 1 Prawa Upadłościowego. Wyrok nie jest prawomocny.

1 myśl w temacie “Hussar Gruppa – oddalenie wniosków o ogłoszenie upadłości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.