GetBack – apel obligatariuszy o umorzenie kary nałożonej przez UOKiK

W wyniku wspólnej inicjatywny Naszego Stowarzyszenia oraz nieformalnego Porozumienia Obligatariuszy GetBack S.A. powstał apel do Prezesa UOKiK o umorzenie kary nałożonej na GetBack S.A., który trafi na jego biurko – z jego treścią możecie zapoznać się: https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/11/UOKiK_apel_obligatariuszy_o_umorzenie_kary_na_GetBack.pdf.
Kara nominalnie nie jest wysoka ale jej podtrzymanie i egzekucja uderzyłaby każdego z obligatariuszy Getback SA po kieszeni w sposób wymierny – Kurator (http://www.biurosyndyka.pl) wyliczył to na 555 zł i publicznie w mediach wyraził swoją opinię: https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/kara-od-uokik-to-555-zl-mniej-dla-kazdego-obligatariusza-getback,akcje,230262?utm_source=HP20&utm_medium=male.
W obecnej sytuacji kara nie spełnia swojego podstawowego waloru wychowawczego (prawdziwych sprawców już w spółce nie ma), a ponadto wydaje się wątpliwa w kontekście sprawiedliwości społecznej.
Liczymy na to, że osoba reprezentująca Majestat Państwa spojrzy na apel łaskawym okiem.

Basel Olten Pharm – propozycja spotkania trójstronnego: Pani Alicja Kąkolewska, TNS i przedstawiciele Stowarzyszenia

Trwa dialog z Panią Alicją Kąkolewską. Poniżej przedstawiamy treść ostatniej korespondencji w odpowiedzi na e-mail Pani Alicji.


Szanowna Pani,

Kolejny raz potwierdzamy naszą gotowość spotkania się z Panią, lecz jednocześnie podtrzymujemy nasze stanowisko wyrażone w wiadomości, którą wysłaliśmy Pani e-mailem w dniu 23 listopada 2018.

Pozytywnie oceniamy Pani deklarację o możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji spółki Basel Olten Pharm S.A. poprzez inny niż preferowany przez Panią rodzaj restrukturyzacji tj. poprzez sanację, ale na potwierdzenie tych intencji oczekujemy od Pani jako od osoby zarządzającej spółką:
1/ niezwłocznego wycofania zażalenia na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o otwarcie PPU;
2/ poparcie wniosku wierzyciela (obligatariuszki) o sanację.

Zwracamy uwagę, że uwikłanie się spółki w procedury odwoławcze w związku z postanowieniem Sądu o oddaleniu wniosku o PPU odsuwa w czasie perspektywę rozpatrzenia przez Sąd wniosku o sanację.
W obecnej sytuacji tylko jak najszybsze orzeczenie o otwarciu wobec spółki postępowania sanacyjnego pozwoliłoby skutecznie, ‘jednym ruchem’ odciąć możliwość dzikiego zaspokajania się wierzycieli z jej majątku, skutkującego paraliżem operacyjnym. Z Pani wiadomości wnioskujemy, że chodzi Pani właśnie o jak najszybszą i skuteczną ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi, stąd też wskazujemy, że nie jest to odpowiedni czas na unoszenie się ambicją i przerzucanie się kolejnymi pismami, toteż oczekujemy z Pani strony działań powyżej wskazanych.

Złożenie wniosku o upadłość, nawet ze względów ‘ostrożnościowych’ wydaje nam się nieco niezrozumiałe, zwłaszcza wobec wielokrotnych deklaracji stawiania na pierwszym miejscu kontynuacji działalności spółki, ale uznajemy, że to Pani autonomiczna decyzja.

Optymalne byłoby spotkanie trójstronne, z osobistym udziałem Tymczasowego Nadzorcy Sądowego lub osoby przez niego upoważnionej, gdyż to od treści raportu, który on złoży (a także od terminu jego złożenia, który może w sprzyjających okolicznościach wyprzedzać termin wskazany przez Sąd) zależy finalizacja wniosku o sanację.Oczywiście nie możemy podejmować w tej mierze decyzji za TNS, lecz postaramy się tak szybko jak to możliwe rozeznać się co do takiej możliwości i niezwłocznie skontaktujemy się z Panią co do czasu i miejsca spotkania licząc, że gdy wreszcie do niego dojdzie, otrzymamy informacje o które prosiliśmy w naszej dotychczasowej korespondencji.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Stowarzyszenia

Basel Olten Pharm – rozpoczęcie współpracy z TNS

Szanowni Państwo,
Nie pozostajemy bezczynni! Co prawda sąd jeszcze nie wydał postanowienia w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego (wniosek naszej koleżanki) ale mamy nadzieję, że zostanie ono wydane bez zbędnej zwłoki. Oznaczałoby to między innymi automatyczny, wynikający wprost z przepisów ustawy ‘prawo restrukturyzacyjne’ zakaz prowadzenia przeciw spółce egzekucji i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółki wchodzących w skład tzw. masy sanacyjnej. Zakaz ten obejmowałby wszelkie wierzytelności nie tylko te objęte układem z mocy prawa. W tym kontekście informacja zarządu Basel Olten Pharm SA o prowadzonych wobec spółki egzekucjach z jednoczesnym złożeniem zażalenia na odrzucenie wniosku spółki o PPU stanowią wobec siebie pewną sprzeczność. Procedury odwoławcze mogą znacząco wydłużyć proces wdrożenia sanacji a zatem i ustawowej ochrony majątku spółki. Mając na uwadze, że powodzenie procesu restrukturyzacji zależy w znacznej mierze od dokładności oceny majątkowej i operacyjnej dłużnika a także zakresu zadań postawionych przez sąd przed Tymczasowym Nadzorcą Sądowym, w dniu dzisiejszym w sposób oficjalny, za pismem którego treść załączamy, złożyliśmy wobec TNS oficjalną propozycję ścisłej współpracy.
https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/11/pismo_do_TNS.pdf

Basel Olten Pharm – zabezpieczenie majątku poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanawia na podstawie art. 286 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego ustanowić zabezpieczenie majątku dłużnika Basel Olten Pharm spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Uszak (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 156): https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/11/X_GR_103_18_zabezpieczenie_majatku.pdf

Nawiązanie komunikacji z Panią Alicją Kąkolewską

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, iż z inicjatywy Pani Alicji Kąkolewskiej rozpoczęliśmy dyskusję z władzami spółki BOP. Nie doszło jeszcze do spotkania przedstawicieli spółki z naszym stowarzyszeniem i nie znamy jeszcze szczegółów spraw, które na ewentualnym spotkaniu mają być poddane dyskusji. Żywimy jednak nadzieję, że jest to krok w kierunku wspólnych działań mających na celu restrukturyzację spółki, a w konsekwencji odzyskanie zainwestowanych przez obligatariuszy pieniędzy. Poniżej prezentujemy treść naszego stanowiska przesłanego dzisiaj do Pani Alicji Kąkolewskiej.


Szanowna Pani,

Jest oczywiste, że obligatariusze spółki Basel Olten Pharm S.A. są żywotnie zainteresowani, aby sytuacja Spółki uległa znaczącej poprawie. To właśnie obligatariusze zainwestowali w nią ponad 80 razy więcej (względem kapitału akcyjnego) niż jej właściciele, obejmując emitowane przez Spółkę obligacje, z których ponad 51 mln zł (nominalnie, bez odsetek) wciąż pozostaje niespłacone.

Chyba zgodzi się Pani z twierdzeniem, że Basel Olten Pharm S.A. wymaga przeprowadzenia bardzo głębokiej restrukturyzacji rozpoczętej jak najszybciej, by obligatariusze nie ponosili dalszych konsekwencji złego zarządzania Spółką. Przy tego typu restrukturyzacji trzeba dogłębnie poznać przyczyny załamania i usunąć je, bez tego wszelkie działania będą jedynie kroplówką, która będzie chwilowo podtrzymywać pacjenta przy życiu, ale nie dając żadnych szans na przeżycie.

Oczekujemy zatem od Pani całkowitej otwartości i przedstawienia prawdziwych danych ekonomicznych i finansowych, zarówno historycznych jak i obecnych. Oczekujemy również, że poprze Pani, jako reprezentant Dłużnika, złożony wniosek o sanację spółki Basel Olten Pharm łącznie z proponowaną przez obligatariuszy kandydaturą na tymczasowego nadzorcę sądowego. To poparcie, ze względu na konieczność wydania postanowienia przez Sąd, a oczekujemy że wyda postanowienie pozytywne i jak najszybciej, powinno być dokonane bezzwłocznie. Leży to w interesie Spółki, jej pracowników i jej wierzycieli.

Jakkolwiek naszym celem nadrzędnym jest dobro wierzycieli-obligatariuszy, a także pracowników Spółki, to mimo wszystko prosimy się nie spodziewać, że to obligatariusze wezmą na siebie odpowiedzialność za konsekwencje działań podejmowanych przez osoby, które nią zarządzają lub zarządzały w przeszłości.

Z pewnością rozumie Pani, że po doświadczeniach ostatnich miesięcy, a zwłaszcza postawie zarządu Spółki, który całkowicie utracił wiarygodność, obligatariusze podchodzą z dużą rezerwą do samych deklaracji. Obligatariusze oczekują konkretów i zapewne byliby gotowi na pewien rodzaj współdziałania, gdyby byli przekonani, że tym razem nie będą oszukani.

Ponieważ nasze Stowarzyszenie zrzesza obligatariuszy nie tylko Basel Olten Pharm S.A. ale również Hussar Gruppa S.A., wielu posiada obligacje obu spółek, chcemy również otrzymać od Pani podobne informacje na temat tej ostatniej.

Proszę powyższe traktować jako warunek konieczny do spełnienia, jeżeli ma dojść do proponowanego przez Panią spotkania. Prosimy jednak wyjaśnić cel angażowania przez Panią dwóch kancelarii prawnych do spotkania z obligatariuszami.

Z wyrazami szacunku,
zespół stowarzyszenia

Obligatariusze Hussar Gruppa apelują, aby sąd zgodził się na upadłość spółki

Z dokumentów, do których dotarło Stowarzyszenie Obligatariuszy Spółek KK wynika, że Hussar Gruppa bardziej niż na usługach transportowych skupiał się na udzielaniu pożyczek, w tym także obecnym i byłym spółkom zależnym. Obligatariusze apelują do sądu, aby ten przychylił się do wniosku dłużnika i ogłosił upadłość spółki.
Więcej do poczytania w artykule, inicjowanym przez nasze stowarzyszenie:
https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/obligatariusze-hussar-gruppa-apeluja-aby-sad-zgodzil-sie-na-upadlosc-spolki,obligacje,229779

Planowane spotkanie w Prokuraturze

Informujemy, iż w odpowiedzi na nasz wniosek złożony w Prokuraturze w Warszawie wstępnie został wyznaczony termin spotkania. Nasi przedstawiciele spotkają się z Prokuratorami prowadzącymi sprawę Getback i Hussar Gruppa w dniu 7.12.2018. Data może jeszcze ulec zmianie, czekamy na potwierdzenie tego terminu przez Prokuraturę.

Basel Olten Pharm – sąd odmawia otwarcia PPU

Sąd odrzucił wniosek PPU firmy Basel Olten Pharm (sygnatura X GR 98/18). Więcej informacji wraz z uzasadnieniem Sądu:
https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/11/X_GR_98_18_20181119_odmowa_otwarcia.pdf

Uwagę zwraca uzasadnienie Sądu, w tym m.in.:

Podsumowując powyższe rozważania wskazać należy, że wniosek Balsen Olthen Pharm S.A. nie zasługuje na uwzględnienie z następujących względów:

  • otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w realiach niniejszej sprawy będzie zdaniem Sądu Rejonowego sprzeczne z aksjologią instytucji restrukturyzacji jako takiej; sytuacja dłużnika jest konsekwencją jedynie jego własnej działalności oraz działań podmiotów związanych z nim w przeszłości kapitałowo i osobowo (co wnioskodawca starał się zataić prze sądem);
  • warunki zaproponowanego układu są obiektywnie nieosiągalne, przez co stoją w sprzeczności z celami postępowania restrukturyzacyjnego jako takiego; nie sposób przyjąć, że możliwe w świetle zaproponowanych warunków restrukturyzacji jest zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika;
  • wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego nie daje podstaw do przyjęcia, że zrealizowane zostaną cele tego postępowania; dalsza działalność dłużnika zakłada bowiem konieczność dalszego zadłużenia się;
  • propozycje restrukturyzacyjne zakładają pokrzywdzenie wierzycieli w grupie obligatariuszy, kosztem innych podmiotów – w szczególności instytucji finansowych, co pozwala by pokusić się o tezę, ze warunki te zostały ustalone tak aby nie naruszać interesów potencjalnych podmiotów zainteresowanych dalszym finasowaniem wnioskodawcy;
  • propozycje restrukturyzacyjne naruszają interesy wierzycieli w ten sposób, że wytyczają niemożliwe do osiągnięcia cele restrukturyzacyjne, które nie gwarantują zaspokojenia interesów ogółu wierzycieli.